Etablering av selskap i Norge

Det kan være mange gode grunner til å stifte (datter)selskap i Norge. De argumenter vi hører oftest er, at man ønsker å fremstå som en norsk aktør, man ønsker å ansette lokale eller at man ønsker en ren oppdeling mellom danske og norske aktiviteter.

Selvom man ikke er fysisk tilstede i Norge, kan man allikevel drive et norsk selskap. Mange virksomheter har virtuelt kontor hos oss. Vi håndterer den daglige post (brevpost skannes) og tar imot andre henvendelser. Øvrige oppgaver løses utenfor Norge.

Etablering av et norsk selskap med kontantinnskudd og ikke-norske eiere/rollehavere

Vi bistår i hele prosessen og rådgiver i alle faser. Innen man kontakter oss kan man med fordel gøre seg noen tanker om:

 • Hvor stor skal selskapskapitalen være? – Minimumskravet er NOK 30 000 (~ DKK 21878). Selskapet kan bære egne stiftelsesomkostninger herav. Selskapskapitalens størrelse bør stå i forhold til omfanget av og den type aktivitet man påtenker å utøve.
 • Hvem som skal stå som stifter(e)? – Kan være både selskap(er) og person(er) – og i kombinasjon. Få gjerne råd fra revisor i hjemlandet om eventuel plassering i selskaps-/konsernstruktur.
 • Hvem skal være i bestyrelsen? – Minst en person (styreleder). Danske statsborgere kan sitte i bestyrelsen alene. For andre nasjoner statsborgere kan det gjelde særlige krav. Denne avklaring bistår vi med.
 • Hvem skal foreta den daglige ledelse (direktør)? – Det er ikke et krav, men det anbefales at det utpekes en direktør (daglig leder). Dette kan være et styremedlem og styreleder.
 • Hvor skal selskapet ha hjemsted og adresse? – Selskapet må ha en adresse i Norge. Vi tilbyr virtuelt kontor (hvor det settes navneskilt opp) til selskapet. Denne løsning er praktisk, hvis man ønsker et datterselskap uten egen fysisk tilstedeværelse i Norge, har ansatte i Norge med hjemmekontor, er under etablering eller ønsker adresse i et forretningsområde.
 • Hva er selskapets formål? – Vær så konkret som mulig. Vi bistår med formuleringen på norsk.

Andre emner man eventuelt kan gjøre seg tanker om er:

 • Aksjenes størrelse og antall – Vi gir råd om dette.
 • Ønsket stiftelsesdato – Man kan stort sett velge fritt. Men ingen dokumenter som innsendes til registrering må være datert eldre enn 3 måneder tilbake.
 • Tegningsrett – Vi gir gjerne råd om dette.
 • Fravalg av revisjon – Revisjon fravelges av de fleste i oppstartsfasen.
 • Skal selskapet ha ansatte? – Hvis ja, så opprettes et virksomhetsnummer (tilsvarer dansk p-nummer).

Etableringsprosessen – 5 faser

Etableringen av selskapet skjer i samspill mellom stiftere, rådgiver, bank og myndigheter. Her skisseres hva som skal gjøres, av hvem og når.

1. Selskapsdokumenter

Etter avklaring omkring stiftelsesdokumentets og vedtektenes innhold ferdigstiller Scanvisio et komplett dokumentsett med selskapsdokumenter. Dette omfatter foruten stiftelsesdokument og vedtekter bl.a. protokoll fra første styremøte, eierbok og konserndiagram. Sistnevnte er ikke et myndighetskrav, men er som oftest nødvendig ifm. etablering av bankkonto til selskapet. Ved fastpris på selskapsetablering fra Scanvisio omfatter inntil 2 revisjoner av selskapsdokumentene.

2a. Bankkonto og innbetaling av selskapskapital

Kopi av de underskrevne stiftelsesdokumentene benyttes for at få oprettet en driftskonto til selskap under etablering i norsk bank/pengeinstitutt. Dette påhviler kunden. Vær forberedt på, at prosessen kan være tidskrevende. Normalt er det lettest å gå via sitt pengeinstitutt i hjemlandet. Bankens KYC-gjennomgang (hvitvaskning) av nye kunder er som oftest omfattende og langvarig. Ved fastpris er bistand i denne prosess og korrespondanse med kundens bank i utgangspunktet ikke inkludert, med mindre annet avtales.

Når bankkontoen er åpnet overføres selskapskapitalen. Vi anbefaler, at man overfører nøyaktig det beløp som er angitt i stiftelsesdokumentet – hverken mer eller mindre. Banken skal bekrefte innbetalingen og at den er i overensstemmelse med stiftelsesdokumentet. Bekreftelsen skal komme fra norsk bank eller finansinstitutt (ofte sender banken den direkte til oss). Samtidig sperres kontoen for utbetalinger frem til selskapet er registrert i Foretaksregistret.

2b. Notarbekreftede identitetsdokumenter

Alle rollehavere i det norske selskap må ha enten norsk D-nummer (skattenummer) eller fødselsnummer (personnummer). Har man ikke en av delene, og bor man utenfor Norge, skal det søkes om D-nummer (2 søknader er inkludert i vår fastpris). Dette er ikke ensbetydende med at man blir skattepliktig til Norge. Man må sammen med søknadsskjema (som vi utfyller) vedlegge en notarbekreftet kopi av sitt pass. I Danmark får man dette i eksempelvis byretten, på en norsk ambassade eller på et norsk konsulat.

2c. Øvrige skjema og bilag

Scanvisio sørger for øvrige dokumenter, som er nødvendige for at selskapet kan registreres, gjøres klar og sendes til kunden for underskrift. Dette omfatter bl.a. registreringsskjema og eventuelle søknader om D-nummer.

3. Dokumentene samles og kvalitetssikres

Kunden sender alle dokumente til Scanvisio – gjerne samlet. Det som vi skal ha tilsendt fremgår av følgende sjekkliste:

 1. Underskrevet stiftelsesdokument med evt. bilag (kopi – selskapet beholder orginalen)
 2. Underskrevet styreprotokoll (kopi – selskapet beholder orginalen)
 3. Underskrevet registreringsskjema (original)
 4. Bankbekreftelse på innbetaling av selskapskapital (original)
 5. Eventuelle søknader om D-nummer med underskrift (originaler)
 6. Eventuelle notarbekreftede identitetsdukumenter (originaler)

Vår adresse er:

Scanvisio AS
Andersrudveien 1,
N-1914 Ytre Enebakk
NORGE

Scanvisio sørger for øvrige bilag, eventuelle registerutskrifter og følgeskrivelse. Etter en kort KS-gjennomgang sendes dokumentene til behandling hos de norske myndigheter.

4. Saksbehandling og registrering

Saksbehandlingstiden varierer en del og kan i perioder være meget lang – særlig ifm. ferieperioder. Det er ikke uvanlig at en saksbehandler etterspørr tilleggsinformasjon eller utdyping. Det kan eksempelvis være angående selskapets plassering i forhold til bransjekoder, rollehaveres historiske tilknytning til Norge og annen tvil. Scanvisio håndterer kommunikasjonen i denne fasen.


5. Selskapet er etablert

Alle brikkene har falt på plass. Selskapet får norsk organisasjonsnummer (tilsvarer cvr. nummer). Herved avsluttes det arbeidet som er omfattet av vår fastpris. Kunden kontakter banken mhp. åpning for utbetalinger fra selskapets konto, adgang til nettbank mv.

Rollehavere som har søkt om D-nummer får bekreftelsesbrev fra myndighetene tilsendt til privatadressen. Det kan bestilles adgangskoder til bl.a. Altinn (tilsvarer virk.dk).

Hva med et ferdigregistrert norsk skuffeselskap?

Løsningen med et skuffeselskap anbefales ikke som utgangspunkt av flere årsaker. Men er det forhold som gjør, at man må ha et norsk org.nr. hurtig (mer eller mindre med det samme), så kan det være med å på rettferdiggjøre valget av denne (nød)løsning.

Norske banker ønsker ikke kunder inn bakdøren aht. frykt for hvitvaskning mm., derfor tilbyr vi, gjennom samarbeidspartnere, nye, ferdigregistrerte selskaper som ikke har et aktivt kundeforhold til en bank. Bankrelasjonen etableres etter aksjeoverdragelsen er gjennomført. Det er opp til banken selv å velge – eller avslå – nye kunder. Tilgjengligheten av denne ytelsen varierer over tid.

Løsningen gir et norsk org.nr. nesten omgående, men er også betydelig dyrere og mer krevende administrativt å få på plass etterfølgende. Andre mulige minuser er, at selskapets historiske og midlertidige navn vil fremgå av diverse registre og de mange virksomhetsdatabaser som finnes i Norge, samt at den opprinnelige stifter vil fremgå som eneaksjonær (ofte frem til nærmeste årsskifte). Det er sett eksempler på, at fremtidige kunder og leverandører reagerer negativt på disse forhold.

Ta gjerne kontakt med oss, hvis etablering av Norsk aksjeselskap er aktuelt.