Betingelser ved avtale om virtuelt kontor/forretningsadresse (VK) og c/o-adresse (herunder returhåndtering)

Scanvisio AS (norsk utgave)

Vilkår

Betingelsene gjelder mellom Scanvisio AS org.nr. 999008577 (”Scanvisio”) og selskapets kunde (”Kunden”) som et tillegg til Scanvisios til enhver tid gjeldende Alminnelige betingelser. De til enhver tid gjeldende betingelser for virtuelt kontor, postavtale og/eller c/o-adresse fremgår av Scanvisios websider og kan endres uten varsel.

Fullmakt

Kunden gir ved inngåelse av Avtalen alle medarbeidere i Scanvisio fullmakt til å åpne post og andre forsendelser adresseret til Kunden.

Forhold ved virtuelt kontor/forretningsadresse

Ved bestilling av tjenesten sørger Scanvisio for, at Kundens navn blir oppført på postkasse / postmottakelse.

I avtalens løpetid har kunden rett til å benytte adressen som offisiel forretnings- og besøksadresse.

Scanvisio kan endre adresse i avtaleperioden. Kundens eventuelle omkostninger herved dekkes av Kunden.

Forhold ved c/o-adresse og returhåndtering ifm. web- og distansehandel

Ved bestilling av c/o-adresse oppføres Kundens navn ikke. Adressen kan utelukkende benyttes som en postadresse.

Scanvisio kan endre adresse i avtaleperioden. Kundens eventuelle omkostninger herved dekkes av Kunden.

Ved særskilt avtale om håndtering av returforsendelser i Norge skal enhver bruk av adressen skje slik, at det tydelig fremgår, at adressen er en postadresse, slik at ingen forledes til å tro, at det er tale om en besøksadresse.

Kundens egne kontaktopplysninger (som minimum e-mail og telefon) og forretningsadresse skal fremgå tydelig sammen med returadressen på hjemmeside, markedsføringsmaterialer, webshop mv.

Posthåndtering

Scanvisio håndterer Kundens brevpost løpende i hht. valgt produkt. I ferie- og helligdagsperioder må betydelig nedsatt hyppighet forventes.

Returforsendelser o.l. ved Kundens virksomhet samt post i formater større end A4/Letter, pakke- og godsforsendelser er ikke omfattet av avtalen om virtuelt kontor eller c/o-adresse. Håndtering av disse faktureres etter medgått tid og omkostninger. Ved produkter som omfatter postoppbevaring, vil Kundens brevpost oppbevares i særskilt ulåst dueslag eller posthylle.

Reklameforsendelser (både adresseret og uadresseret) bortskaffes ved mottakelse.

Risiko

Hos Scanvisio håndteres post for en rekke kunder. Oppbevaring av brevpost skjer i Scanvisios lokaler uten ytterligere sikring. Under normale forhold er Scanvisios lokaler avlåst utenfor åpningstid. I åpningstiden vil lokalene være åpne for besøkende og andre. Håndtering og oppbevaring skjer på Kundens ansvar og risiko. Under sortering og innskanning kan det være risiko for at post feiladdresseres. Derfor bør hemmelig eller verdifull informasjon ikke sendes til adressen.

Kunden kan ikke gjøre krav for tap overfor Scanvisio eller tredjepart, hvis forholdene beskrevet under Fortrolighet er oppfylt. Ethvert krav er i størrelse og omfang omfattet av begrensningene i Scanvisios alminnelige betingelser.

Fortrolighet

Scanvisio behandler all informasjon fortrolig i hht. Scanvisios Alminnelige betingelser. Ved informasjon eller materiale som mottas feilaktig eller urettmessig av Kunden, er denne tausehetsbelagt og skal uten opphold returnere og informere ansvarlig medarbeider i Scanvisio om hendelsen. Kunden skal heretter destruere alle eventuelle kopier – både i hardcopy og digitalt. Ved grovt mislighold vil Kunden kunne gjøres ansvarlig for tredjeparts direkte og indirekte tap.

Begrensninger

Adressetjenester tilbys utelukkende til virksomheter (unntatt enkeltmannsvirksomheter hvor innehaver har permanent opphold i Norge) og organisasjoner som har gyldig virksomhetsregistrering i Norge (i “Enhetsregistret”) eller er under etablering/registrering.

Ingen adresseløsning kan stilles til rådighet for tredjepart. Uten gyldig avtale (herunder fullmakt) nektes mottakelse av forsendelser uten varsel.

Gyldighet

Avtalen gjelder fra bestillingsbekreftelse fremsendes til Kunden og inntil den blir oppsagt skriftlig. Avtalen kan bli oppsagt ubegrunnet av begge parter med virkning fra utgang av betalingsperiode med 3 måneder varsel.

Oppsigelsens gyldighet er betinget av, at kunden innen utgangen av perioden har fjernet adressen i offentlige registre, i markedsmateriel, fra hjemmesider o.lign.

Ved Kundens mislighold kan Scanvisio si opp avtalen uten varsel.