Alminnelige betingelser

Scanvisio AS (norsk utgave)

Innledning

Vilkår

Disse alminnelige betingelser gjelder, sammen med eventuelle individuelle avtaler, for alle oppgaver som ansatte i Scanvisio AS, org.nr. 999 008 577 (norsk aksjeselskap), (”Scanvisio”) påtar seg eller utfører for firmaets kunder (”Kunden”).

Gyldighet og aksept

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle kunder og oppgaver. Betingelsene publiseres på Scanvisio’s hjemmeside. Kunden informeres normalt om betingelsene telefonisk eller pr. e-mail ved etablering av et kundeforhold og anses som akseptert av Kunden, med mindre Kunden innen rimelig tid indikerer ovenfor Scanvisio, at vilkårene ikke aksepteres.

Omfang

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene også gjelde ved fremtidige oppgaver for samme kunde.

Formål

Scanvisio ønsker å fremme Kundens interesser og mål på best mulig måte innenfor de rammer som følger disse betingelser, aksepterte tilbud, supplerende avtaler og interne rutiner.

Oppstart og gjennomføring av oppgaver og prosjekter

Oppstart

Oppgavebeskrivelse fremgår av bekreftelse (normalt indeholdt i e-mail) eller av de avtaler som følger av muntlig eller skriftlig korrespondanse. Hvis oppgaven blir endret eller utvidet etter oppstart, vil avtalen gjelde for den samler???? oppgave, med mindre annet avtales.

Gjennomføring

Alle oppgaver knyttes til en ansvarlig medarbeider i Scanvisio, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte og andre tilknyttede konsulenter, rådgivere, advokater mv. til gjennomføringen av hele eller deler av oppgaven.

Interessekonflikt

Før et kundeforhold etableres, vil det bli forsøkt avklart, om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold, som tilsier at Scanvisio ikke kan eller bør påta seg oppgaven. Kunden er forpliktet til å bidra i denne avklaringen.

Informasjonsgrunnlag

For å kunne fremme på beste måte Kundens interesser, er Scanvisio avhengig av, at Kunden på eget initiativ fremlegger all relevant informasjon og tydeliggjør ønsket resultat for oppgaven. Scanvisio er ikke ansvarlig for å kontrollere riktigheten av mottatt informasjon fra Kunden.

Ramme

Scanvisio leverer kommersiell rådgivning og tjenester knyttet til internasjonal aktivitet, etablering, tilstedeværelse og aktivitet i Norge (sporadisk eller permanent) og forretningsutvikling generelt. Råd av juridisk og regnskapsmessig karakter faller utenfor oppgaven. Scanvisio kan representere kunden i Norge og herunder bl.a. bistå i kommunikasjon med offentlige myndigheter og instanser på kundens ansvar.

Pris, fakturering og utlegg

Fakturering

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen tidsforbruk fagmessig brukt på oppgaven. Aktuelle timesatser og produkter fremgår av Scanvisios til enhver tid gjeldende prisliste. Alle priser er oppgitt eksklusiv moms (merverdiafgift). Scanvisio forbeholder seg rett til å endre priser og timesatser også for løpende oppgaver. Tidsforbruket beregnes fra tidspunktet hvor første kontakt om oppgaven ble etablert med Kunden og frem til oppgaven er endelig avsluttet. Fjernleverbare tjenester og rådgivningsytelser over landegrenser faktureres i Danske Kroner (DKK), med mindre annet er avtalt, eksklusiv norsk moms (merverdiafgift) iht. reverse charge. Tjenester og ytelser levert i Norge eller på norsk sokkel faktureres i Norske Kroner (NOK) og med norsk moms.

Tidsenhet

Minste tidsenhet er 1/4 time (15 minutter). Telefonsamtaler, postmottakelse, e-mails og lignende avregnes normalt med minimum 1/4 time.

Forskudd og akonto

Scanvisio vil som hovedregel be alle nye kunder om å innbetale forskudd til dekning av løpende honorar og utlegg. Dessuten tas det for enhver oppgave forbehold om å fakturere akonto eller kreve forskuddsbetaling. Scanvisio kan fritt fastsette størrelsen på slike forskudd eller beløbet for akonto fakturering. Forskudd skal innbetales til angitt konto hos Scanvisio. Scanvisio kan fritt benytte innestående midler til motregning, med mindre annet er avtalt skriftligt. Avregning av forskudsbetaling vil fremgå av neste faktura. Når oppgaven er avsluttet vil overflødig forskuddsbeløp tilbakebetales til Kunden. Opptjente renter tilfaller Scanvisio.

Omkostningsestimater

Alle omkostningsestimater fra Scanvisio gis utelukkende til veiledningsformål og kan ikke betraktes som hverken fastpris eller maksimalpris og er således ikke bindende for firmaet med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt. Scanvisio kan fritt revidere omkostningsestimater under oppgaveløsning.

Rådgiverhonorar

Ved endelig honorarfastsettelse kan Scanvisio dessuten utøve et skjøn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, oppgavens størrelse, risiko og verdi, samt hvor effektivt oppgaven er utført under hensyn til den enkelte rådgivers erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Honoraret skal stå i rimelig forhold til oppgaven og arbeidet som er utført av Scanvisios medarbeidere.

Omkostninger

Kunden er ansvarlig for alle utlegg som påløper under oppgaven, herunder og ikke begrenset til registreringsomkostninger, databasesøkninger, utskrifter, attester, omkostninger til tredjemann (herunder, men ikke begrenset til: Samarbeidspartnere, eksperter og advokater). Utgifter til kopiering, trykk, kurertjenester og særlige sekretærtjenester faktureres Kunden. Dessuten vil alle utgifter i forbindelse med reiseaktivitet, herunder forpleining, blir faktureret kunden.

Solidarisk ansvar

I tilfelle flere kunder er knyttet til samme oppgave vil Kunderne være solidarisk ansvarlige for honorar og utlegg knyttet til oppgaven. Dette gjelder uansett om honorar eller utlegg av praktiske årsaker faktureres eller har vært fakturert en eller flere av Kunderne.

Faktureringsintervall

Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil Scanvisio fakturere Kunden for større og/eller løpende oppgaver på månedsbasis. Spesifikasjon for utført arbeid, utlegg mv. skal som hovedregel følge fakturaen. Faktura skal betales innen 10 dager med mindre annet er spesifisert. Utlegg og mindre enkeltstående oppgaver kan faktureres løpende.

Utlegg

Alle omkostninger og utlegg som Scanvisio avholder, vil bli fakturert sammen den løpende fakturering. Utlegg med moms faktureres totalen. Kunden vil på forespørsel få utlevert kopi av bilag, og skal selv forestå eventuell motregning eller refusion. Utlegg i fremmed valuta faktureres etter bokført valutakurs med tillegg for eventuelle transaksjonsomkostninger.

Forsinket betaling

Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter i henhold til den norske forsinkelsesrentelovs bestemmelser. Alle omkostninger knyttet til betalingspåmindelser og andre oppkrevningsomkostninger påhviler Kunden.

Scanvisios ansvar

Direkte ansvar

Ansvar for ethvert tap i forbindelse med en oppgave er begrenset i art og omfang til det honorar Scanvisio har mottatt for den spesifikke oppgave med en øvre begrensning til det beløp Scanvisios gjeldende ansvarsforsikring til enhver tid dekker.

Inndirekte tap

Scanvisio er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste eller tapte inntjeningsmuligheter.

Tredjepart

Scanvisio er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere, konsulenter, eksperter, advokater eller andre tredjeparter som Scanvisio har henvist til eller for underleverandører som Scanvisio etter avtale med Kunden har overdratt deler av oppgaveløsningen til, selv om de er valgt og/eller instruert av Scanvisio på Kundens vegne.

Resultat

Scanvisio er ikke ansvarlig for tap som følge av at oppgavens resultat ikke er i overenstemmelse med den vurdering Scanvisio kan ha gitt på forhånd som mulig resultat.

Forvaltede midler

Scanvisio er ikke ansvarlig for tap av forvaltede midler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side.

Rett til krav

Kunden mister sin rett til å gjøre krav gjeldende hvis Kunden ikke uten ugrunnet forsinkelse etter at Kunden oppdaget eller kunne ha oppdaget kravgrunnlaget, fremsetter skriftlig reklamasjon overfor ansvarlig medarbeider eller ledelse i Scanvisio.

Håndtering av informasjon

Fortrolighet

Medarbeidere i Scanvisio har forbud mot rettsstridig å røpe betrodde hemmeligheter. Dessuten er medarbeiderne instruert om å behandle øvrige opplysninger fortrolig.

Deling

Med mindre annet er avtalt, har Scanvisios medarbeidere adgang til å dele opplysninger med andre medarbeidere i firmaet og tredjemann, hvis det anses som nødvendig for oppgaveløsningen.

Personopplysninger

I den grad det er nødvendig for utførelsen av oppgaven samtykker Kunden til å oppgi personopplysninger frivillig (herunder også sensitive opplysninger). Det påhviler Kunden å instruere Scanvisio om behandlingen av opplysningene, så denne er i overensstemmelse med lovgivningen i de relevante territorier (herunder Kundens hjemland) samt egne interne prosedyrer og retningslinjer. Opplysningene vil kun bli overlevert til andre parter, rådgivere, samarbeidspartnere og offentlige organer, i den grad dette er i overensstemmelse med utførelsen av oppgaven. Kunden har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve endring av mangelfulle opplysninger og sletting etter avsluttet oppgave.

Risiko

Scanvisio påpeker at elektronisk datakommunikasjon (e-mail, cloud-lagring mv.) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under bestemte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad hemmeligholdelse er nødvendig, vil det kunne benyttes sikkerhetstiltak (herunder kryptering og sløring) for å forhindre uautoriseret innsyn i denne kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om hvorvidt hemmeligholdelse er nødvendig, vil Kundens oversendelse av usikret elektronisk informasjon bli vektlagt. Scanvisio benytter e-mail som kommunikasjonsform. Hvis Kunden har innvendinger imot at fortrolige opplysninger sendes via e-mail, skal Scanvisio umiddelbart gis beskjed om dette.

Referenanse

Med mindre kunden uttrykkelig fraber seg dette, kan Scanvisio benytte Kundens navn som referanse ved markedsføring av Scanvisio.

Opphavsrett

Scanvisio har opphavsrett til alle dokumenter, materiale o.l. som utarbeides i forbindelse med oppgaveløsning.

Oppbevaring

Scanvisio kan oppbevare kopi av dokumenter, informasjon mv. etter oppgavens avslutning innenfor lovgivningens rammer. Kopier kan utleveres mot vederlag.

Klage

Innsendelse

Hvis Kunden er utilfreds med løsningen av oppgaven eller fakturagrunnlaget, oppfordres Kunden til straks å ta dette opp med ansvarlig medarbeider eller ledelse i Scanvisio. Påklagede forhold vil straks bli vurdert av Scanvisio.

Frist

Klagen skal som hovedregel fremsettes uten ugrunnet forsinkelse og senest 28 dager etter at klageren ble kjent med eller burde være blitt kjent med det forhold klagen bygger på.

Saksanlegg og verneting

Sak mot firmaet skal anlegges i den rettskrets hvor firmaet har hjemsted.