Etablering af selskab i Norge

Etablering af selskab i Norge

Der kan være mange gode grunde til at stifte (datter)selskab i Norge. De argumenter vi hører oftest er, at man ønsker at fremstå som en norsk aktør, man ønsker at ansætte lokale eller at man ønsker en ren opdeling mellem danske og norske aktiviteter.

Selvom man ikke er fysisk tilstede i Norge, kan man alligevel sagtens drive et norsk selskab. Mange virksomheder har virtuelt kontor hos os. Vi håndterer den daglige post (brevpost skannes) og tager imod andre henvendelser. Øvrige opgaver løses udenfor Norge.

Etablering af et norsk selskab med kontantindskud og ikke-norske ejere/rollehavere

Vi bistår i hele processen og rådgiver i alle faser. Inden man kontakter os kan man med fordel gøre sig lidt tanker om:

 • Hvor stor skal selskabskapitalen være? – Minimumskravet er NOK 30 000 (~ DKK 18928). Selskabet kan bære egne stiftelsesomkostninger heraf. Selskabskapitalens størrelse bør står i forhold til omfanget af og den type aktivitet man påtænker at udøve.
 • Hvem som skal står som stifter(e)? – Kan være både selskab(er) og person(er) – og i kombination. Få gerne råd fra revisor i hjemlandet om eventuel placering i selskabs-/koncernstruktur.
 • Hvem skal være i bestyrelsen? – Mindst en person (bestyrelsesformand). Danske statsborgere kan sidde i bestyrelsen alene. For andre nationers statsborgere kan der gælde særlige krav. Denne afklaring bistår vi med.
 • Hvem skal forestå den daglige ledelse (direktør)? – Det er ikke et krav, men det anbefales at der udpeges en direktør (daglig leder). Dette kan være et bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformanden.
 • Hvor skal selskabet have hjemsted og adresse? – Selskabet skal have en adresse i Norge. Vi tilbyder virtuelt kontor (hvor der sættes navneskilt op) til selskaber. Denne løsning er praktisk, hvis man ønsker et datterselskab uden egen fysisk tilstedeværelse i Norge, har ansatte i Norge med hjemmekontor, er under etablering eller ønsker adresse i et erhvervsområde.
 • Hvad er selskabets formål? – Vær så konkret som mulig. Vi bistår med formuleringen på norsk.

Andre emner man eventuelt kan gøre sig tanker om er:

 • Aktiernes størrelse og antal – Vi giver råd herom.
 • Ønsket stiftelsesdato – Man kan stort set vælge frit. Men ingen dokumenter som indsendes til registrering må være dateret ældre en 3 måneder tilbage.
 • Tegningsret – Vi giver gerne råd herom.
 • Fravalg af revision – Revision fravælges af de fleste i opstartsfasen.
 • Skal selskabet have ansatte? – Hvis ja, så oprettes et virksomhedsnummer (tilsvarer dansk p-nummer).

Etableringsprocessen – 5 faser

Etableringen af selskabet sker i samspil mellem stiftere, rådgiver, bank og myndigheder. Her skitseres hvad som skal gøres, af hvem og hvornår.

1. Selskabsdokumenter

Efter afklaring omkring stiftelsesdokumentets og vedtægternes indhold udfærdiger Scanvisio et komplet dokumentsæt med selskabsdokumenter. Dette omfatter foruden stiftelsesdokument og vedtægter bl.a. protokollat fra første bestyrelsesmøde, ejerbog og koncerndiagram. Sidstnævnte er ikke et myndighedskrav, med er som oftest nødvendigt ifm. etablering af bankkonto til selskabet. Ved fastpris på selskabsetablering fra Scanvisio omfattes indtil 2 revisioner af selskabsdokumenterne.


2a. Bankkonto og indbetaling af selskabskapital

Kopi af de underskrevne stiftelsesdokumenter benyttes for at få oprettet en driftskonto til selskab under etablering i norsk bank/pengeinstitut. Dette påhviler kunden. Vær forberedt på, at processen kan være tidskrævende. Normalt er det lettest at gå via sit pengeinstitut i hjemlandet. Bankernes KYC-gennemgang (hvidvaskning) af nye kunder er som oftest omfattende og langvarig. Ved fastpris er bistand i denne process og korrespondance med kundens bank i udgangspunktet ikke inkluderet, men mindre andet aftales.

Når bankkontoen er åbnet overføres selskabskapitalen. Vi anbefaler, at man overfører nøjagtigt det beløb som er angivet i stiftelsesdokumentet – hverken mere eller mindre. Banken skal bekræfte indbetalingen og at den er i overensstemmelse med stiftelsesdokumentet. Bekræftelsen skal komme fra norsk bank eller finansinstitution (ofte sender banken den direkte til os). Samtidig spæres kontoen for udbetalinger frem til selskabet er registreret i Foretaksregistret.

2b. Notarbekræftede identitetsdokumenter

Alle rollehavere i det norske selskab skal have enten norsk D-nummer (skattenummer) eller fødselsnummer (personnummer). Har man ikke en af delene, og bor man udenfor Norge, skal der ansøges om D-nummer (2 ansøgninger er inkluderet i vores fastpris). Dette er ikke ensbetydende med, man bliver skattepligtig til Norge. Man må sammen med ansøgningsskema (som vi udfylder) vedlægge en notarbekræftet kopi af sit pas. I Danmark får man dette i eksempelvis byretten, på en norsk ambassade eller på et norsk konsulat.

2c. Øvrige skemaer og bilag

Scanvisio sørger for øvrige dokumenter, som er nødvendige for at selskabet kan registreres, gøres klar og sendes til kunden for underskrift. Dette omfatter bl.a. registreringsskema og eventuelle ansøgninger om D-nummer.


3. Dokumenterne samles og kvalitetssikres

Kunden sender alle dokumenter sendes til Scanvisio – gerne samlet. Det som vi skal have tilsendt fremgår af følgende tjekliste:

 1. Underskrevet stiftelsesdokument med evt. bilag (kopi – selskabet beholder orginalen)
 2. Underskrevet bestyrelsesprotokollat (kopi – selskabet beholder orginalen)
 3. Underskrevet registreringsskema (original)
 4. Bankbekræftelse på indbetaling af selskabskapital (original)
 5. Eventuelle ansøgninger om D-nummer med underskrift (originaler)
 6. Eventuelle notarbekræftede identitetsdukumenter (originaler)

Vores adresse er:

Scanvisio AS
Andersrudveien 1,
N-1914 Ytre Enebakk
NORGE

Scanvisio sørger for øvrige bilag, eventuelle registerudskrifter og følgeskrivelse. Efter en kort KS-gennemgang sendes dokumenterne til behandling hos de norske myndigheder.


4. Sagsbehandling og registrering

Sagsbehandlingstiden varierer en del og kan i perioder være meget lang – særligt ifm. ferieperioder. Det er ikke usædvanligt at en sagsbehandler efterspørger tillægsinformation eller uddybning. Det kan eksempelvis være angående selskabets placering i forhold til branchekoder, rollehaveres historiske tilknytning til Norge og anden tvivl. Scanvisio varetager kommunikationen i denne fase.


5. Selskabet er etableret

Alle brikkerne er faldet på plads. Selskabet får norsk organisationsnummer (tilsvarer cvr. nummer). Hermed afsluttes det arbejde om er omfattet af vores fastpris. Kunden kontakter banken mhp. åbning for udbetalinger fra selskabets konto, adgang til netbank mv.

Rollehavere som har ansøgt om D-nummer får bekræftelsesbrev herom fra myndighederne tilsendt til privatadressen. Der kan bestilles adgangskoder til bl.a. Altinn (tilsvarer virk.dk).

Hvad med et færdigregistreret norsk skuffeselskab?

Løsningen med et skuffeselskab anbefales ikke som udgangspunkt af flere årsager. Men er der forhold som gør, at man må have et norsk org.nr. hurtigt (mere eller mindre med det samme), så kan det være med til at retfærdiggøre valget af denne (nød)løsning.

Norske banker ønsker ikke kunder ind ad bagdøren aht. frygt for hvidvaskning mm., derfor tilbyder vi gennem samarbejdspartnere, nye, færdigregistrerede selskaber som ikke har et aktivt kundeforhold til en bank. Bankrelationen etableres efter aktieoverdragelsen er gennemført. Det er således op til en given bank selv at vælge – eller afslå – nye kunder. Tilgængeligheden af denne ydelse varierer over tid.

Løsningen giver et norsk org.nr. næsten omgående, men er også betydeligt dyrere og mere krævende administrativt at få på plads efterfølgende. Andre mulige minuser er, at selskabets historiske og midlertidige navn vil fremgå af diverse registre og de mange virksomhedsdatabaser som findes i Norge, samt at den oprindelige stifter vil fremgå som eneaktionær (ofte frem til nærmeste årsskifte). Der er set eksempler på, at fremtidige kunder og leverandører reagerer negativt på disse forhold.

Tag gerne kontakt til os, hvis etablering af Norsk aktieselskab er aktuelt.