Almindelige betingelser

Almindelige betingelser

Scanvisio AS (dansk udgave)

Indledning

Vilkår

Disse almindelige betingelser gælder, sammen med eventuelle individuelle aftaler, for alle opgaver som ansatte i Scanvisio AS, org.nr. 999 008 577 (norsk aktieselskab), (”Scanvisio”) påtager sig eller udfører for firmaets kunder (”Kunden”).

Gyldighed og accept

Disse almindelige betingelser gælder for alle kunder og opgaver. Betingelserne publiceres på Scanvisio’s hjemmeside. Kunden informeres normalt om betingelserne telefonisk eller pr. e-mail ved etablering af et kundeforhold og anses som accepteret af Kunden, med mindre Kunden inden rimelig tid tilkendegiver ovenfor Scanvisio, at vilkårene ikke accepteres.

Omfang

Med mindre andet er aftalt, vil betingelserne også gælde ved fremtidige opgaver for samme kunde.

Formål

Scanvisio ønsker at fremme Kundens interesser og mål på bedst mulig måde indenfor de rammer som følger disse betingelser, accepterede tilbud, supplerende aftaler og interne rutiner.

Opstart og gennemføring af opgaver og projekter

Opstart

Opgavebeskrivelse fremgår af bekræftelse (normalt indeholdt i e-mail) eller af de aftaler som følger af mundtlig eller skriftlig korrespondance. Hvis opgaven bliver ændret eller udvidet efter opstart, vil aftalen gælde for den samler opgave, med mindre andet aftales.

Gennemføring

Alle opgaver knyttes til en ansvarlig medarbejder i hos Scanvisio, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte og andre tilknyttede konsulenter, rådgivere, advokater mv. til gennemføringen af hele eller dele af opgaven.

Interessekonflikt

Før et kundeforhold etableres, vil det blive forsøgt afklaret, om der foreligger interessekonflikt eller andre forhold, som tilsiger at Scanvisio ikke kan eller bør påtage sig opgaven. Kunden er forpligtet til at bidrage i denne afklaring.

Informationsgrundlag

For på bedste måde at kunne fremme Kundens interesser, er Scanvisio afhængig af, at Kunden på eget initiativ fremlægger al relevant information og tydeliggør ønsket resultat for opgaven. Scanvisio er ikke ansvarlig for at kontrollere rigtigheden af modtaget information fra Kunden.

Ramme

Scanvisio leverer kommerciel rådgivning og tjenester knyttet til international aktivitet, etablering, tilstedeværelse og aktivitet i Norge (sporadisk eller permanent) og forretningsudvikling generelt. Råd af juridisk og regnskabsmæssig karakter falder udenfor opgaven. Scanvisio kan repræsentere kunden i Norge og herunder bl.a. bistå i kommunikationen med offentlige myndigheder og instanser på kundens ansvar.

Pris, fakturering og udlæg

Fakturering

Med mindre andet er aftalt, er udgangspunktet for faktureringen tidsforbrug fagmæssigt brugt på opgaven. Alle priser er opgivet eksklusiv moms (merværdiafgift). Scanvisio forbeholder sig ret til at ændre priser og timesatser også for løbende opgaver. Tidsforbruget beregnes fra tidspunktet hvor første kontakt om opgaven blev etableret med Kunden og frem til opgaven er endelig afsluttet. Fjernleverbare tjenester og rådgivningsydelser over landegrænser faktureres i Danske Kroner (DKK), med mindre andet er aftalt, eksklusiv norsk moms (merværdiafgift) iht. reverse charge. Tjenester og ydelser leveret i Norge eller på norsk sokkel faktureres i Norske Kroner (NOK) og med norsk moms.

Tidsenhed

Mindste tidsenhed er 1/4 time (15 minutter). Telefonsamtaler, postmodtagelse, e-mails og lignende afregnes normalt med minimum 1/4 time.

Forskud og aconto

Scanvisio vil som hovedregel bede alle nye kunder om at indbetale forskud til dækning af løbende honorar og udlæg. Desuden tages der for enhver opgave forbehold om at fakturere aconto eller kræve forskudsbetaling. Scanvisio kan frit fastsætte størrelsen på sådanne forskud eller beløbet for aconto fakturering. Forskud skal indbetales til angivet konto hos Scanvisio. Scanvisio kan frit benytte indestående midler til modregning, med mindre andet er aftalt skriftligt. Afregning af forskudsbetaling vil fremgå af næste faktura. Når opgaven er afsluttet vil overskydende forskudsbeløb tilbagebetales til Kunden. Optjente renter tilfaller Scanvisio.

Omkostningsestimater

Alle omkostningsestimater fra Scanvisio gives udelukkende til vejledningsformål og kan ikke betragtes som hverken fastpris eller maksimalpris og er således ikke bindende for firmaet med mindre andet er særskilt skriftlig aftalt. Scanvisio kan frit revidere omkostningsestimater under opgaveløsning.

Rådgiverhonorar

Ved endelig honorarfastsættelse kan Scanvisio desuden udøve et skøn hvor vi tager hensyn til arbejdets art og kompleksitet, opgavens størrelse, risiko og værdi, samt hvor effektivt opgaven er udført under hensyntagen til den enkelte rådgivers erfaringsbaggrund og specialkompetence. Honoraret skal stå i rimelig forhold til opgaven og arbejdet som er udført af Scanvisios medarbejdere.

Omkostninger

Kunden er ansvarlig for alle udlæg som påløber under opgaven, herunder og ikke begrænset til registreringsomkostninger, databasesøgninger, udskrifter, attester, omkostninger til tredjemand (herunder, men ikke begrænset til: Samarbejdspartnere, eksperter og advokater). Udgifter til kopiering, tryk, kurertjenester og særlige sekretærtjenester faktureres Kunden. Desuden vil alle udgifter i forbindelse med rejseaktivitet, herunder forplejning, blive faktureret kunden.

Solidarisk ansvar

I tilfælde flere kunder er knyttet til samme opgave vil Kunderne være solidarisk ansvarlige for honorar og udlæg knyttet til opgaven. Dette gælder uanset om honorar eller udlæg af praktiske årsager faktureres eller har været faktureret en eller flere af Kunderne.

Faktureringsinterval

Med mindre andet er skriftlig aftalt, vil Scanvisio fakturere Kunden for større og/eller løbende opgaver på månedsbasis. Specifikation for udført arbejd, udlæg mv. skal som hovedregel følge fakturaen. Faktura skal betales inden 10 dage med mindre andet er specificeret. Udlæg og mindre enkeltstående opgaver kan faktureres løbende.

Udlæg

Alle omkostninger og udlæg som Scanvisio afholder, vil blive faktureret sammen den løbende fakturering. Udlæg med moms faktureres totalen. Kunden vil på forespørgsel få udleveret kopi af bilag, og skal selv forestå eventuel modregning eller refusion. Udlæg i fremmed valuta faktureres efter bogført valutakurs med tillæg for eventuelle transaktionsomkostninger.

Forsinket betaling

Ved forsinket betaling beregnes morarenter i henhold til den norske forsinkelsesrentelovs bestemmelser. Alle omkostninger knyttet til betalingspåmindelser og andre opkrævningsomkostninger påhviler Kunden.

Scanvisios ansvar

Direkte ansvar

Ansvar for ethvert tab i forbindelse med en opgave er begrænset i art og omfang til det honorar Scanvisio har modtaget for den specifikke opgave med en øvre begrænsning til det beløb Scanvisios gældende ansvarsforsikring til enhver tid dækker.

Inddirekte tab

Scanvisio er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tabt fortjeneste eller tapte indtjeningsmuligheder.

Tredjepart

Scanvisio er ikke ansvarlig for fejl begået af rådgivere, konsulenter, eksperter, advokater eller andre tredjeparter som Scanvisio har henvist til eller for underleverandører som Scanvisio efter aftale med Kunden har overdraget dele af opgaveløsningen til, selv om de er valgt og/eller instrueret af Scanvisio på Kundens vegne.

Resultat

Scanvisio er ikke ansvarlig for tab som følge af at opgavens resultat ikke er i overenstemmelse med den vurdering Scanvisio kan have givet på forhånd som muligt resultat.

Forvaltede midler

Scanvisio er ikke ansvarlig for tab af forvaltede midler som følge af konkurs eller andre forhold på bankens side.

Ret til krav

Kunden mister sin ret til at gøre krav gældende hvis Kunden ikke uden ugrundet forsinkelse efter at Kunden opdagede eller kunne have opdaget kravgrundlaget, fremsætter skriftlig reklamation overfor ansvarlig medarbejder eller ledelse i Scanvisio.

Håndtering af information

Fortrolighed

Medarbejdere i Scanvisio har forbud mod retsstridigt at røbe betroede hemmeligheder. Desuden er medarbejderne instrueret om at behandle øvrige oplysninger fortroligt.

Deling

Med mindre andet er aftalt, har Scanvisios medarbejdere adgang til at dele oplysninger med andre medarbejdere i firmaet og tredjemand, hvis det anses som nødvendigt for opgaveløsningen.

Personoplysninger

I den grad det er nødvendig for udførelsen af opgaven samtykker Kunden til at afgive personoplysninger frivilligt (herunder også sensitive oplysninger). Det påhviler Kunden at instruere Scanvisio om behandlingen af oplysningerne, så denne er i overensstemmelse med lovgivningen i de relevante territorier (herunder Kundens hjemland) samt egne interne procedurer og retningslinjer. Oplysningerne vil kun blive overleveret til andre parter, rådgivere, samarbejdspartnere og offentlige organer, i den grad dette er i overensstemmelse med udførelsen af opgaven. Kunden har ret til indsyn i og information om de behandlede oplysninger, samt adgang til at kræve ændring af mangelfulde oplysninger og sletning efter afsluttet opgave.

Risiko

Scanvisio påpeger at elektronisk datakommunikation (e-mail, cloud-lagring mv.) generelt lider af svagheder som indebærer at uvedkommende under bestemte forudsætninger kan få indsyn i kommunikationen. I den grad hemmeligholdelse er nødvendig, vil der kunne træffes sikringsforanstaltninger (herunder kryptering og sløring) for at forhindre uautoriseret indsyn i denne kommunikation. Som et moment i vurderingen om hvorvidt hemmeligholdelse er nødvendig, vil Kundens oversendelse af usikret elektronisk information blive vægtlagt. Scanvisio benytter e-mail som kommunikationsform. Hvis Kunden har indvendinger imod at fortrolige oplysninger sendes via e-mail, skal Scanvisio umiddelbart have besked om dette.

Reference

Med mindre kunden udtrykkeligt frabeder sig dette, kan Scanvisio benytte Kundens navn som reference ved markedsføring af Scanvisio.

Ophavsret

Scanvisio har ophavsrets til alle dokumenter, materiale o.l. som udarbejdes i forbindelse med opgaveløsning.

Opbevaring

Scanvisio kan opbevare kopi af dokumenter, information mv. efter opgavens afslutning indenfor lovgivningens rammer. Kopier kan udleveres mod vederlag.

Klage

Indsendelse

Hvis Kunden er utilfreds med løsningen af opgaven eller fakturagrundlaget, opfordres Kunden til straks at tage dette op med ansvarlig medarbejder eller ledelse i Scanvisio. Påklagede forhold vil straks blive vurderet af Scanvisio.

Frist

Klagen skal som hovedregel fremsættes uden ugrundet forsinkelse og senest 28 dage efter at klageren blev kendt med eller burde være blevet kendt med det forhold klagen bygger på.

Sagsanlæg og værneting

Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted.