Betingelser ved aftale om virtuelt kontor/forretningsadresse (VK) og c/o-adresse (herunder returhåndtering)

Betingelser ved aftale om virtuelt kontor/forretningsadresse (VK) og c/o-adresse (herunder returhåndtering)

Scanvisio AS (dansk udgave)

Vilkår

Betingelserne gælder mellem Scanvisio AS org.nr. 924916311 (”Scanvisio”) og selskabets kunde (”Kunden”) som et tillæg til Scanvisios til enhver tid gældende Almindelige betingelser. De til enhver tid gældende betingelser for virtuelt kontor, postaftale og/eller c/o-adresse fremgår af Scanvisios websider og kan ændres uden varsel.

Fuldmagt

Kunden giver ved indgåelse af Aftalen alle medarbejdere i Scanvisio fuldmagt til at åbne post og andre forsendelser adresseret til Kunden.

Forhold ved virtuelt kontor/forretningsadresse

Ved bestilling af tjenesten sørger Scanvisio for, at Kundens navn bliver opført på postkasse / postmodtagelse.

I aftalens løbetid har kunden ret til at benytte adressen som officiel forretnings- og besøgsadresse adresse.

Scanvisio kan ændre adresse i aftaleperioden. Kundens eventuelle omkostninger herved dækkes af Kunden.

Forhold ved c/o-adresse og returhåndtering ifm. web- og distancehandel

Ved bestilling af c/o-adresse opføres Kundens navn ikke. Adressen kan udelukkende benyttes som en postadresse.

Scanvisio kan ændre adresse i aftaleperioden. Kundens eventuelle omkostninger herved dækkes af Kunden.

Ved særskilt aftale om håndtering af returforsendelser i Norge skal enhver brug af adressen ske således, at det tydeligt fremgår, at adressen er en postadresse, således ingen forledes til at tro, at der er tale om en besøgsadresse.

Kundens egne kontaktoplysninger (som minimum e-mail og telefon) og forretningsadresse skal fremgå tydeligt sammen med returadressen på hjemmeside, markedsføringsmaterialer, webshop mv.

Posthåndtering

Scanvisio håndterer Kundens postomdelte brevpost løbende i hht. valgt produkt. I ferie- og helligdagsperioder må betydelig nedsat hyppighed forventes.

Returforsendelser o.lign. ved Kundens virksomhed samt post i formater større end A4/Letter, pakke- og godsforsendelser er ikke omfattet af aftale om virtuelt kontor eller c/o-adresse. Håndtering af disse faktureres efter medgået tid og omkostninger. Ved produkter som omfatter postopbevaring, vil Kundens brevpost opbevares i særskilt ulåst dueslag eller posthylle.

Reklameforsendelser (både adresseret og uadresseret) bortskaffes ved modtagelse og videresendes ikke til Kunden.

Risiko

Hos Scanvisio håndteres post for en række kunder. Opbevaring af brevpost sker i Scanvisios lokaler uden yderligere sikring. Under normale forhold er Scanvisios lokaler aflåst udenfor åbningstid. I åbningstiden vil lokalerne være åbne for besøgende og andre. Håndtering og opbevaring sker på Kundens ansvar og risiko. Under sortering og indskanning kan der være risiko for at post fejladdresseres. Derfor bør hemmelig eller værdifuld information ikke sendes til adressen.

Kunden kan ikke gøre krav for tab overfor Scanvisio eller tredjepart, hvis forholdene beskrevet under Fortrolighed er opfyldt. Ethvert krav er i størrelse og omfang omfattet af begrænsningerne i Scanvisios almindelige betingelser.

Fortrolighed

Scanvisio behandler al information fortroligt i hht. Scanvisios Almindelige betingelser. Ved information eller materiale som modtages fejlagtigt eller uretmæssigt af Kunden, er denne tavshedspålagt og skal uden ophold returnere og informere ansvarlig medarbejder i Scanvisio om hændelsen. Kunden skal herefter destruere alle eventuelle kopier – både i hardcopy og digitalt. Ved groft mislighold vil Kunden kunne gøres ansvarlig for tredjeparts direkte og indirekte tab.

Begrænsninger

Adressetjenester tilbydes udelukkende til virksomheder (undtaget enkeltmandsvirksomheder hvor indehaver har permanent ophold i Norge) og organisationer som har gyldig virksomhedsregistrering i Norge (i “Enhetsregistret”) eller er under etablering/registrering.

Ingen adresseløsning kan stilles til rådighed for tredjepart. Uden gyldig aftale (herunder fuldmagt) nægtes modtagelse af forsendelser uden varsel.

Gyldighed

Aftalen gælder fra bestillingsbekræftelse fremsendes til Kunden og indtil den opsiges skriftligt. Aftalen kan opsiges ubegrundet af begge parter med virkning fra udgang af betalingsperiode med 3 måneders varsel.

Opsigelsens gyldighed er betinget af, at kunden inden udgangen af perioden har fjernet adressen i offentlige registre, i markedsmateriel, fra hjemmesider o.lign.

Ved Kundens mislighold kan Scanvisio opsige aftalen uden varsel.